Priėmimas

*****************************************************************************

Mokinių priėmimas į mokyklą vyksta kasmet gegužės-birželio mėnesiais. Prašymų priėmimo terminai nustatomi ir viešai skelbiami ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki pirmosios prašymų priėmimo dienos.

*****************************************************************************

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO DAILĖS MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimo į Panevėžio dailės mokyklą tvarkos apraše nustatomas mokinių priėmimas į Dailės mokyklą (toliau – mokykla).
2. Į mokyklą mokiniai priimami vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-33-9 (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr.1-386 redakcija) patvirtintu „Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašu“.
3. Už ugdymą mokykloje imamas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.
4. Mokesčio lengvatos taikomos Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

II. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

5. Dailės mokykloje mokiniai gali rinktis šias programas:
5.1. ankstyvojo dailinio ugdymo (trukmė 2 metai);
5.2. pradinio dailinio ugdymo (trukmė 3 metai);
5.3. pagrindinio dailinio ugdymo (trukmė 4 metai);
5.4. tikslinio dailinio ugdymo (trukmė 3 metai).

III. PRIĖMIMAS

6. Į mokyklą priimami 7-19 metų vaikai ir jaunuoliai, atsižvelgus į tėvų ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus, mokyklos galimybes.
7. Prašymų priėmimo terminai nustatomi ir viešai skelbiami ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki pirmosios prašymų priėmimo dienos.
8. Į ankstyvąjį ugdymo kursą priimami 7-8 metų vaikai pagal prašymo pateikimo registravimo eilę.
9. Į pradinį ugdymo kursą priimami 9-11 metų vaikai pagal prašymo pateikimo registravimo eilę. Mokiniai, miesto, respublikos, tarptautinių piešinių konkursų laureatai, į pradinį ugdymo kursą priimami be eilės.
10. 12 metų ir vyresni mokiniai priimami į pagrindinį ugdymo kursą, atsižvelgus į jų meninių gebėjimų patikrinimo rezultatus. Mokinių gebėjimus tikrina nustatytą dieną ir valandą mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Meninių gebėjimų vertinimo kriterijai – spalvinė ir grafinė raiška. Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, Mokytojų tarybos sprendimu gali būti priimti į pagrindinio ugdymo kursą be meninių gebėjimų patikrinimo.
11. Į tikslinį ugdymo kursą priimami pagrindinį ugdymo kursą baigę mokiniai.
12. Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į mokyklą, pateikia:
12.1. prašymą (pildomas mokykloje).
12.2. gimimo liudijimo kopiją.
13. Priimtų į Dailės mokyklą mokinių sąrašai skelbiami per 5 dienas pasibaigus mokinių priėmimui.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu ir sutartimi. Sutartį už vaiką iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų (globėjų). Vyresnis negu 14 metų vaikas ar jaunuolis sutartį gali pasirašyti tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.
15. Papildomas mokinių priėmimas į Dailės mokyklos pagrindinio ugdymo kursą mokslo metų laikotarpiu skelbiamas išimtiniais atvejais, kai yra laisvų vietų klasėse. Į kitus ugdymo kursus mokiniai priimami per mokslo metus.
16. Mokiniai, kurie nebaigę ugdymo programos buvo išbraukti iš mokyklos mokinių sąrašų, gali būti priimti tęsti mokymąsi. Šiuo atveju mokiniai priimami į mokyklą nuo naujo pusmečio pradžios, jei reikiamoje klasėje yra laisvų vietų ir jei tėvai laiku pateikia 12 punkte nurodytus dokumentus.
17. Mokiniams, atvykusiems iš kitų respublikos dailės mokyklų arba buvusiems Panevėžio dailės mokyklos mokiniams, nusprendusiems tęsti mokslą, suteikiama pirmumo teisė. Jie į mokyklą priimami be konkurso. Šie mokiniai privalo pateikti 12 punkte nurodytus dokumentus ir pažymą apie ugdymosi pasiekimus iš mokyklos, kurią prieš tai lankė.