Priėmimas

*****************************************************************************

Mokinių priėmimas į mokyklą vyksta kasmet gegužės-rugsėjo mėnesiais. 

************************************************************************

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO DAILĖS MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimo į Panevėžio dailės mokyklą tvarkos apraše nustatomas mokinių priėmimas į Dailės mokyklą (toliau – mokykla).

2.Į mokyklą mokiniai priimami vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-93 patvirtintu „Panevėžio miesto savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mokyklų, vykdančių formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas ir neformaliojo ugdymo veiklas, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“.

3.Už ugdymą mokykloje imamas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.

4. Mokesčio lengvatos taikomos Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

II. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

5. Dailės mokykloje mokiniai gali rinktis šias programas:

5.1.ankstyvojo dailės neformaliojo švietimo (trukmė 2 metai);

5.2.pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo (trukmė 3 metai);

5.3.pagrindinio dailės  formalųjį švietimą papildančio ugdymo (trukmė 4 metai);

5.4.kryptingo dailės  formalųjį švietimą papildančio ugdymo (trukmė 3 metai)

5.5.pasirenkamojo dailės neformaliojo švietimo (trukmė 1 metai);

5.6.suaugusiųjų neformaliojo švietimo (trukmė 1 metai);

III. PRIĖMIMAS

6.Į mokyklą priimami 7-19 metų vaikai ir jaunuoliai bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys iki 21 metų, atsižvelgus į tėvų ir vaikų pageidavimus, amžių ir interesus, mokyklos galimybes.

7.Prašymų priėmimo terminai skelbiami mokyklos internetiniame puslapyje.

8.Į ankstyvojo dailės neformaliojo švietimo programą priimami 7-8 metų vaikai pagal prašymo pateikimo registravimo eilę.

9.Į pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą priimami 9-11 metų vaikai pagal prašymo pateikimo registravimo eilę. Mokiniai, miesto, respublikos, tarptautinių piešinių konkursų laureatai, į pradinį ugdymo kursą priimami be eilės.

10.12 metų ir vyresni mokiniai priimami į pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą.

11.Į kryptingo dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą priimami pagrindinio dailės  formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą baigę mokiniai.

12.Į pasirenkamojo dailės neformaliojo švietimo programą priimami 11–19 metų mokiniai ir  specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys iki 21 metų pagal prašymo pateikimo registravimo eilę.

13.Į suaugusiųjų neformaliojo švietimo programą priimami suaugę asmenys pagal prašymo pateikimo registravimo eilę.

14.Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į mokyklą, pateikia:

14.1. prašymą (pildomas mokykloje) (1 priedas, 2 priedas);

14.2. gimimo liudijimo kopiją.

15.Suaugusieji, norintys mokytis mokykloje, pateikia:

15.1. prašymą (pildomas mokykloje) (3 priedas);

15.2. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu ir sutartimi. Sutartį už vaiką iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų (globėjų). Vyresnis negu 14 metų vaikas ar jaunuolis sutartį gali pasirašyti tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.

17.Kai yra laisvų vietų klasėse į visas ugdymo programas mokiniai priimami per visus mokslo metus papildomai.

18.Mokiniai, kurie nebaigę ugdymo programos buvo išbraukti iš mokyklos mokinių sąrašų, gali būti priimti tęsti mokymąsi. Šiuo atveju mokiniai priimami į mokyklą nuo naujo pusmečio pradžios, jei reikiamoje klasėje yra laisvų vietų ir jei tėvai laiku pateikia 14 punkte nurodytus dokumentus.

19.Mokiniams, atvykusiems iš kitų respublikos dailės mokyklų arba buvusiems Panevėžio dailės mokyklos mokiniams, nusprendusiems tęsti mokslą, suteikiama pirmumo teisė. Jie į mokyklą priimami be konkurso. Šie mokiniai privalo pateikti 12 punkte nurodytus dokumentus ir pažymą apie ugdymosi pasiekimus iš mokyklos, kurią prieš tai lankė.