PIEŠINIŲ KONKURSAS

DAILĖS KONKURSO „SEKU, SEKU  PASAKĄ“

Mano perskaityta pasaka.  Mano sukurta pasaka.

                                             NUOSTATAI

                                             I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

       1. Šie nuostatai reglamentuoja mokinių dailės konkurso „Seku, seku pasaką“(toliau – konkursas) tikslą, uždavinius,  sąlygas, organizavimą ir eigą.

       2. Konkurso organizatoriai – Panevėžio dailės mokykla.

       3. Informacija apie konkursą teikiama Panevėžio dailės mokyklos interneto svetainėje www.pdm.lt.

                                   II. KONKURSO TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI

       4.  Konkurso tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi literatūra, plėtoti gabių dailei mokinių ugdymosi galimybes ir formas.

       5.  Konkurso uždaviniai:

       5.1. Gilinti mokinių žinias apie perskaitytas knygas, matytus spektaklius, žiūrėtus filmus;

       5.2. Skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimą;

       5.3. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai bei skatinti kūrybinius eksperimentus.

                            III. REIKALAVIMAI  DARBAMS IR DALYVIAMS

        6. Dalyviai – Panevėžio dailės mokyklos ir Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai.

        7. Dalyvių amžius 7 – 11 metų.

        8. Darbo formatas – A4, A3

        9. Vienas autorius gali pateikti vieną individualų darbą.

       10. Kitoje darbo pusėje etiketėje turi būti užrašyta: autoriaus vardas, pavardė, amžius, darbo pavadinimas, mokyklos pavadinimas,  mokytojos vardas, pavardė, telefonas (pridedame).

                  IV. DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

        11.Vertinimo kriterijai: temos atitikimas, darbo originalumas ir individualumas.

        12.Darbus vertins Panevėžio dailės mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

        13. Konkurso rezultatai ir nugalėtojai bus skelbiami dailės mokyklos internetiniame puslapyje.

        14. Nugalėtojų darbai bus eksponuojami Muzikos mokyklos galerijoje „STOP – tai AŠ“, Petkevičaitės Bitės bibliotekos galerijoje „Eksperimentas“, vaikų bibliotekoje „Žalioji pelėda“.

        15.Darbų autoriai bus apdovanoti konkurso diplomais ir rėmėjų dovanomis.

IV. KONKURSO VIETA IR LAIKAS

         16.Darbus pristatyti į Dailės mokyklą iki 2021 m. spalio 29 d. dienos adresu:

              Konkursas „Seku, seku pasaką“

              Panevėžio dailės mokykla

              Ramygalos g. 16a

              LT- 36231, Panevėžys

                                          V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

     17. Darbai autoriams negrąžinami.      18. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas piešinių pristatymas i konkursą