Mokestis už ugdymą

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatytas mėnesio mokesčio dydis:

Ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, tikslinio ugdymo kurso mokiniams –  16 eurų.

Grupių, dirbančių pagal individualias dailės dalykų mokomąsias programas (1 savaitinė valanda) – 8 eurai.

Suaugusiųjų grupių lankytojams (1 savaitinė valanda) – 12 eurų.

 Mokestį už ugdymą galima sumokėti internetu:

Sąskaitos Nr. LT35 7044 0600 0279 7433
SEB bankas
Pastaba: būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę, klasę.

*************************************************************

ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ  ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO TVARKA

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą mokėjimo tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja atlyginimo už Panevėžio dailės mokykloje teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą (toliau – atlyginimas) mokėjimo tvarką.
2. Ši tvarka parengta vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-421.
3. Atlyginimą už Panevėžio dailės mokykloje teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą moka mokiniai, besimokantys pagal ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, tikslinio dailinio ugdymo programas, mokiniai, lankantys grupes, dirbančias pagal individualias dailės dalykų mokomąsias programas, taip pat suaugusieji, lankantys suaugusiųjų mokymo programas (toliau – mokiniai).
4. Atlyginimo dydis nustatomas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 II. ATLYGINIMO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

5. Atlyginimas už teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą mokamas už einamąjį mėnesį iki sekančio mėnesio 15 dienos pervedant pinigus į mokyklos sąskaitą Nr. LT357044060002797433, esančią AB SEB banke.
6. Ankstyvojo ugdymo 1-2 klasių, pradinio ugdymo kurso 3-5 klasių ir pagrindinio ugdymo kursų 1-3 klasių bei tikslinio ugdymo kurso 1-2 klasių mokiniai atlyginimą moka už 10 mokslo metų mėnesių. Pagrindinio ugdymo kurso 4 klasės ir tikslinio ugdymo kurso 3 klasės mokiniai atlyginimą moka už 9 mokslo metų mėnesius.
7. Jeigu mokinys lanko užsiėmimus, bet atlyginimas nesumokamas ilgiau kaip 1 mėnesį (iki kito mėnesio 20 dienos), mokinys gali būti išbrauktas iš mokinių sąrašų, prieš tai raštu informavus tėvus (globėjus)/ suaugusiųjų grupės lankytoją.
8. Išbraukiamas iš mokinių sąrašų mokinys privalo atsiskaityti už laikotarpį iki išbraukimo:
8.1. jei mokinys rugsėjo mėnesį išbraukiamas iki 15 dienos, atlyginimas už rugsėjį neimamas. Jei išbraukiamas iki 20 rugsėjo mėnesio dienos, moka už pusę mėnesio. Jei mokinys išbraukiamas po 20 rugsėjo mėnesio dienos, moka už visą mėnesį;
8.2. jei mokinys spalio-gegužės mėnesiais išbraukiamas iki 5 einamojo mėnesio dienos, atlyginimas už tą mėnesį neimamas. Jei mokinys išbraukiamas iki 20 mėnesio dienos, moka už pusę mėnesio, jei išbraukiamas po 20 dienos, moka už visą mėnesį;
8.3. jei birželio mėnesį mokinys išbraukiamas iki 5 dienos, atlyginimas už tą mėnesį neimamas, vėliau išbraukiamas mokinys privalo sumokėti už visą vasaros praktikos laiką.
9. Tvarkos 6 ir 8 punktuose nurodyti reikalavimai netaikomi mokiniams, lankantiems grupes, dirbančias pagal individualias dailės dalykų mokomąsias programas ir suaugusiems, lankantiems suaugusiųjų mokymo programas. Šių grupių lankytojai atlyginimą moka už faktiškai lankytą laikotarpį.
10. Mokinys, kuris buvo priimtas į Dailės mokyklą, tačiau visiškai nelankė užsiėmimų, nemokėjo už mokslą ir neinformavo mokyklos apie nelankymo priežastis ilgiau nei 1 mėn., braukiamas iš mokyklos mokinių sąrašų nuo jo priėmimo į Dailės mokyklą datos.

 III. ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMAS

11. Atlyginimas nemokamas:
11.1. jei mokinys rugsėjo – gegužės mėnesiais nelankė mokyklos dėl ligos ne mažiau kaip 3 savaites (21 dieną), o birželio mėnesį dėl ligos nelankė visų vasaros praktikos užsiėmimų, pateikė tėvų prašymą ir gydytojo pažymą ar jos kopiją;
11.2. jei 3 savaites ar daugiau programa nebuvo vykdoma dėl mokykloje susidariusių svarbių priežasčių.
12. Atlyginimas mažinamas:
12.1. 100 procentų – tarptautinių ir respublikinių konkursų laimėtojams bei mokiniams, surengusiems individualios kūrybos pristatymą viešosiose erdvėse (darbų parodą), jei pristatydamas savo kūrybą mokinys atstovavo Panevėžio dailės mokyklai.
12.2. 80 procentų:
12.2.1. mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą – pažymoje nurodytam terminui;
12.2.2. neįgaliems mokiniams – nuo to mėnesio pradžios, kurį parašytas prašymas, neįgalumo pažymėjimo galiojimo laikotarpiui.
13. Tvarkos 12.1. punkte nurodytiems mokiniams atlyginimo dydis mažinamas ne ilgiau kaip 5 mokslo metų mėnesius. Konkretų mėnesių skaičių, įvertinusi konkurso (parodos) reikšmę ir mastą, nustato mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
14. Atlyginimo lengvatos, nurodytos tvarkos 12 punkte, nėra taikomos mokiniams, lankantiems grupes, dirbančias pagal individualias dailės dalykų mokomąsias programas, ar suaugusiųjų mokymo programas.
15. Atleidimas nuo atlyginimo ir jo sumažinimas įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

 IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

16. Tėvai (globėjai), kurių vaikams gali būti taikomos tvarkos 12 punkte nurodytos lengvatos, mokyklos direktoriui pateikia:
16.1. tvarkos 12.1. punkte nurodytiems mokiniams – konkurso diplomo kopiją ar informaciją/ vaizdinę medžiagą apie surengtą parodą.
16.2. tvarkos 12.2.1. punkte nurodytiems mokiniams – prašymą ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą arba patvirtintą jos kopiją, kad šeima gauna socialinę pašalpą;
16.3. tvarkos 12.2.2. punkte nurodytiems mokiniams – prašymą ir neįgaliojo pažymėjimą ar neįgalumo lygio pažymą.
17. Mokiniams, registruotiems kitose savivaldybėse, pateikiama tos savivaldybės išduota pažyma arba patvirtinta jos kopija, kad šeima gauna socialinę pašalpą.
18. Nepateikus pažymos, kad šeima gauna socialinę pašalpą, atlyginimo dydis skaičiuojamas bendra tvarka.
19. Pažymą, kad šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus pavėluotai, atlyginimas už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.

 V. ATLYGINIMO ĮSKAITYMAS AR GRĄŽINIMAS

20. Jei atlyginimas buvo sumokėtas, o vėliau buvo pateikta medicininė pažyma arba pažyma apie socialinę pašalpą, jis įskaitomas už kitą mėnesį.
21. Atlyginimo permoka grąžinama pervedant ją į tėvų (globėjų)/ suaugusiųjų mokymo programos lankytojo prašyme nurodytą sąskaitą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Tėvai (globėjai) atsako, kad dokumentai būtų pristatyti laiku.
23. Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų)/ suaugusiųjų mokymo programos lankytojo išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.