Mokestis už ugdymą

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatytas mėnesio mokesčio dydis:

Ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, kryptingo ugdymo kurso mokiniams –  16 eurų.

Grupių, dirbančių pagal pasirenkamojo dailės dalyko mokomąsias programas (1 savaitinė valanda) – 8 eurai.

Suaugusiųjų grupių lankytojams (1 savaitinė valanda) – 12 eurų.

 Mokestį už ugdymą galima sumokėti internetu:

Sąskaitos Nr. LT35 7044 0600 0279 7433
SEB bankas
Pastaba: būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę, klasę.

*************************************************************

ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ DAILĖS NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ BEI  DAILĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ MOKĖJIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Atlyginimo už teikiamą dailės neformalųjį vaikų   ir suaugusiųjų švietimą bei dailės formalųjį švietimą papildantį ugdymą mokėjimo tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja atlyginimo už Panevėžio dailės mokykloje teikiamą dailės neformalųjį vaikų   ir suaugusiųjų švietimą bei dailės formalųjį švietimą papildantį ugdymą (toliau – atlyginimas) mokėjimo tvarką.

2. Ši tvarka parengta vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-93 „Dėl panevėžio miesto savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mokyklų, vykdančių formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas ir neformaliojo ugdymo veiklas, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“.

3. Atlyginimą už Panevėžio dailės mokykloje teikiamą dailės neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą bei dailės formalųjį švietimą papildantį ugdymą moka mokiniai, besimokantys pagal ankstyvojo dailės neformaliojo švietimo, pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo, pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo, kryptingo dailės  formalųjį švietimą papildančio ugdymo, pasirenkamojo dailės neformaliojo švietimo, suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas, (toliau – mokiniai).

4. Atlyginimo dydis nustatomas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

II. ATLYGINIMO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

5. Atlyginimas už teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą mokamas už einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos pervedant pinigus į mokyklos sąskaitą Nr. LT35 7044 0600 0279 7433, esančią AB SEB banke.

6. Jeigu mokinys lanko užsiėmimus, bet atlyginimas nesumokamas ilgiau kaip 1 mėnesį, mokinys gali būti išbrauktas iš mokinių sąrašų, prieš tai raštu informavus tėvus (globėjus)/ suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos lankytoją.

7. Išbraukiamas iš mokinių sąrašų mokinys privalo atsiskaityti už laikotarpį iki išbraukimo (įskaitant einamąjį mėnesį).

8. Mokinys, kuris visiškai nelankė užsiėmimų nuo mėnesio pirmos darbo dienos iki paskutinės to mėnesio dienos, nemokėjo už mokslą ir neinformavo mokyklos apie nelankymo priežastis, klasės vadovo prašymu išbraukiamas iš mokyklos mokinių sąrašų to mėnesio paskutinę darbo dieną (arba po jos einančią artimiausią darbo dieną). Atlyginimas už ugdymą tą mėnesį neimamas.

III. ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMAS

9. Atlyginimas nemokamas:

9.1. jei mokinys nelankė mokyklos dėl ligos ne mažiau kaip 3 savaites ir pateikė tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį paaiškinimą dėl mokinio nelankymo pateisinimo (kuriame nurodoma vardas, pavardė, parašas, vaiko (mokinio) vardas, pavardė, priežastis, dėl kurios vaikas nelankė ugdymo įstaigos, nelankymo laikotarpis) ir tai turi būti pažymėta neformaliojo švietimo dienyne;

9.2. paskelbus karantiną ar ekstremaliąją situaciją, jeigu programa minėtu laikotarpiu nėra vykdoma;

9.3. jei 3 savaites ar daugiau programa nebuvo vykdoma dėl mokykloje susidariusių svarbių priežasčių;

9.4. Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos teikimu Savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą dėl minimalios priežiūros priemonės (lankyti neformaliojo švietimo programą), koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;

9.5. Atlyginimo už mokslą 2022 metais nemoka vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), ir besimokantys suaugę asmenys atvykę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų ir pateikę Migracijos departamento išduotą dokumentą (leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, nacionalinė viza).

10. Atlyginimas mažinamas:

10.1. 100 procentų – tarptautinių ir respublikinių konkursų laimėtojams bei mokiniams, surengusiems individualios kūrybos pristatymą viešosiose erdvėse (darbų parodą), pateikus diplomą ar kitą dokumentą, liudijantį prizinės vietos laimėjimą ir jei pristatydamas savo kūrybą mokinys atstovavo Panevėžio dailės mokyklai.

10.1.1.GRAND PRIX, I vietos laimėtojui (-ams) už tris mėnesius;

10.1.2. II vietos laimėtojui (-ams) už du mėnesius;

10.1.3.III vietos laimėtojui (-ams) už vieną mėnesį;

10.2.   80 procentų:

10.2.1. mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, pateikus Socialinių reikalų skyriaus pažymą arba jos kopiją, kad šeima gauna socialinę pašalpą  – pažymoje nurodytam terminui;

10.2.2. neįgaliems mokiniams, pateikus neįgaliojo pažymėjimo kopiją ar neįgalumo lygio pažymos kopiją arba Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymą ar jos kopiją dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo  – nuo to mėnesio pradžios, kurį parašytas prašymas, pateikto dokumento galiojimo laikotarpiui.

10.3. 50 procentų:

10.3.1. mokiniams, lankantiems tos mokyklos 2 FŠPU programas;

10.3.2. mokiniams iš daugiavaikių šeimų, kurių daugiau nei vienas vaikas lanko NVŠ ir FŠPU programas toje pačioje mokykloje.

11. Atlyginimo lengvatos, nurodytos tvarkos 12 punkte, nėra taikomos asmenims , lankantiems neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupes.

12. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nepateikus lengvatoms taikyti reikiamų dokumentų, atlyginimo dydis skaičiuojamas bendra tvarka. Dokumentus pateikus pavėluotai (nepateikus iki mėnesio pabaigos), atlyginimas už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.

III.ATLYGINIMO ĮSKAITYMAS AR GRĄŽINIMAS

13. Jei atlyginimas buvo sumokėtas, o vėliau buvo pateikta pažyma apie socialinę pašalpą, jis įskaitomas už kitą mėnesį.

14. Atlyginimas grąžinamas, jei mokinys ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 1 dienos išbraukiamas iš mokinių sąrašų ir įskaityti atlyginimą už kitą mėnesį nėra galimybės.

15. Atlyginimas grąžinamas, jei dėl pateisinamų priežasčių laiku nebuvo pateikti reikiami dokumentai, patvirtinantys teisę į atlyginimo lengvatą, atlyginimas buvo mokamas bendrąja tvarka ir įskaityti atlyginimą už kitus mėnesius nėra galimybės.

16. Atlyginimo permoka grąžinama pagal direktoriaus įsakymą pervedant ją į tėvų (globėjų)/ suaugusiųjų, lankančių neformaliojo švietimo programą, nurodytą sąskaitą.

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Tėvai (globėjai) atsako, kad dokumentai būtų pristatyti laiku.

18. Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų)/ suaugusiųjų neformalaus švietimo programos lankytojo išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.