Konkursas „Seku, seku pasaką“

              

KVIEČIAME DALYVAUTI KONKURSE!

 DAILĖS KONKURSO „SEKU, SEKU PASAKĄ“ NUOSTATAI

 I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

       1. Šie nuostatai reglamentuoja mokinių
dailės konkurso „Seku, seku pasaką“(toliau – konkursas) tikslą,
uždavinius,  sąlygas, organizavimą ir
eigą.

       2. Konkurso organizatoriai – Panevėžio
dailės mokykla.

       3. Informacija apie konkursą teikiama
Panevėžio dailės mokyklos interneto svetainėje www.pdm.lt.

II. KONKURSO TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI

       4.  Konkurso tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi
literatūra, plėtoti gabių dailei mokinių ugdymosi galimybes ir formas.

       5.  Konkurso uždaviniai:

       5.1. Gilinti mokinių žinias apie perskaitytas
knygas, matytus spektaklius, žiūrėtus filmus;

       5.2. Skatinti formaliojo ir neformaliojo
švietimo įstaigų bendradarbiavimą;

       5.3. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai bei
skatinti kūrybinius eksperimentus.

III. REIKALAVIMAI  DARBAMS IR DALYVIAMS

        6. Dalyviai – Panevėžio
dailės mokyklos ir Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai.

        7. Dalyvių amžius 7 – 10 metų.

        8. Darbo formatas – A4, A3

        9. Vienas autorius gali pateikti vieną
individualų darbą.

       10. Kitoje darbo pusėje
etiketėje turi būti užrašyta: autoriaus vardas, pavardė, amžius, darbo
pavadinimas, mokyklos pavadinimas, 
mokytojos vardas, pavardė, telefonas.

IV. DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

        11.Vertinimo kriterijai: temos
atitikimas, darbo originalumas ir individualumas.

        12.Darbus vertins Panevėžio dailės
mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

        13. Konkurso rezultatai ir nugalėtojai
bus skelbiami dailės mokyklos internetiniame puslapyje.

        14. Nugalėtojų darbai
bus eksponuojami dailės mokyklos galerijoje „STOP – tai AŠ“, Petkevičaitės
Bitės bibliotekos galerijoje „Eksperimentas“, vaikų bibliotekoje „Žalioji
pelėda“.

        15.Darbų autoriai bus apdovanoti
konkurso diplomais ir rėmėjų dovanomis.

IV. KONKURSO VIETA IR LAIKAS

         16.Darbus pristatyti į dailės mokyklą
iki 2019m. lapkričio 4 dienos adresu:

              Konkursas „Seku, seku pasaką“

              Panevėžio dailės mokykla

              Ramygalos g. 16a

              LT- 36231, Panevėžys

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

     17. Darbai autoriams negrąžinami.

     18. Konkurso organizatoriai
pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra. Autorių
sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas piešinių pristatymas i konkursą.